WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:108 回復:0 發表於 2021-1-22 14:31:15
本主題由 212love 於 2021-1-31 12:44 刪除回復
累計簽到:2124 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-1-22 14:31:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

森林惡鬼 The.Wretched, 2019.[MKV / 51.11G] [4K] [2160p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
p2612057372.webp.jpg
$ a% f2 |. X! x% W3 f8 m) X3 y4 ]$ l3 a. q/ f  ^7 F' _# ~
◎译 名 森林恶鬼/Hag/凶邻(港)/皮行者+ [9 p( ]9 o5 O) i$ G" A
◎片 名 The Wretched
9 e, Y# h  n' V) r% ~% f◎年 代 2019& g/ k# a% X  }. w+ R, a) \# f
◎产 地 美国0 P, y' U) b; \& j
◎类 别 恐怖
" y7 j% z, e4 T- b! S+ S4 }, b◎语 言 英语7 g# N  E) d( |) o5 |) T
◎上映日期 2019-07-19(加拿大奇幻电影节) / 2020-05-01(美国)/ U5 [$ {: M) {% Z! r) L
◎IMDb评分 5.8/10 from 10331 users
$ p2 Q8 u- i# B! r. d2 L& A% c5 w◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt8305806/+ |  d" m& e2 `- W  b2 j! q, o5 Y
◎豆瓣评分 5.9/10 from 2788 users
7 J5 R* O! V- Z$ W◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30295134/
3 j6 X1 t- q6 L% e3 x' R◎片 长 95分钟- p; U) Z8 p. P+ j8 i+ @" l
◎导 演 布雷特·皮尔斯 Brett Pierce / 德鲁·T·皮尔斯 Drew T. Pierce
! Q3 |% m1 X! z4 h+ R6 t+ i1 n◎编 剧 布雷特·皮尔斯 Brett Pierce / 德鲁·T·皮尔斯 Drew T. Pierce / 安迪·鲍尔斯 Andy Bowles( x. F- r$ T, |/ \: X: b7 E' N
◎主 演 约翰-保罗·霍华德 John-Paul Howard
% ^7 Y  E, K% K. z   佩珀·柯达 Piper Curda8 l% H9 Z0 ]4 J. X; l
   贾米森·琼斯 Jamison Jones
$ O* ]- l8 A5 a   阿兹·泰思费 Azie Tesfai
( T" Q' ^* o( V) x% d$ G) a   扎拉·马勒 Zarah Mahler
- Z( h1 h$ E7 x- R; T# T$ y8 {   凯文·比格利 Kevin Bigley
$ U. ^4 m/ k, a! W8 }   理查德·伊利斯 Richard Ellis4 ^3 h6 Z( o5 W! f2 {% k
   塔格·库克尔 Tug Coker
  M4 H! P2 b9 A8 A   帕米拉·格雷 Pamela Gray1 _7 J- T% z4 x! \' B

9 h8 J/ _3 M8 x0 h% v  R◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 悬疑 | 血腥 | 美国电影 | 食人 | 2020
3 j! \1 p" o) T1 @; H- t5 [
  o0 j2 t1 F1 u: O' R3 G◎简 介
8 T0 s  p' V6 t
/ j3 |2 Y7 p$ H% E6 i4 T) }. A 一个挑衅的十几岁的男孩,与父母即将离婚的挣扎,面对一个千岁的女巫,谁是生活在皮肤下,并冒充隔壁的女人。: p4 G4 e7 B: z  @; W( S& c$ S' X
Video& ?& k7 |; w3 R& q# {4 z9 ?: l0 U
ID : 1
, G, S# t$ k) P, E4 m2 j$ n+ ?ID in the original source medium : 4113 (0x1011)$ T( J/ ~3 r7 ?* k) S" V1 V
Format : HEVC0 B& R+ B( ^9 e& S/ V6 [
Format/Info : High Efficiency Video Coding/ h  V; N6 o% O8 x9 E3 H
Format profile : Main [email protected]@High4 B# s+ ~- C; T  L9 A5 b) G
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC$ q" L7 Y" T: s3 B  W* O* g
Duration : 1 h 35 min6 }" F$ ^1 N, I( J
Bit rate : 64.7 Mb/s' E+ B1 {, J- T% `. {& C' I3 U
Width : 3 840 pixels
) J; F; ^8 H* W2 d( q% _" wHeight : 2 160 pixels
; P9 c( p8 X9 Z5 n# c# ]+ IDisplay aspect ratio : 16:9
) l5 n, ?( Q' }: i' IFrame rate mode : Constant1 M1 {! Y. k: C' F9 E
Frame rate : 24.000 FPS
# ~; i* H. B: ?# e  SStandard : Component
' M4 @3 y( P$ p! i$ l& ?Color space : YUV
) }' C7 M% S7 x' TChroma subsampling : 4:2:02 r) k( j8 y$ b' E
Bit depth : 10 bits* b: C- e* T6 e, ^; ~
Bits/(Pixel*Frame) : 0.325
- E5 S" o. d% U6 C1 mStream size : 43.1 GiB (84%)) I! @- }4 `# F: K/ j) @, y5 e
Language : English
# H( c4 @: U0 f6 m5 z$ xDefault : No" [7 n4 }9 s* u8 |' C0 N- K: _9 e
Forced : No
! ~3 f( M- B6 E! }Color range : Limited7 h/ [7 j- {( l/ l6 l- ?
Color primaries : BT.709
4 h* f% `# ]! n" J0 B- X2 c! g: Z+ gTransfer characteristics : BT.7098 m1 V& f6 o7 G3 l0 A( Q; u7 E! N1 |
Matrix coefficients : BT.709/ f/ y! a" w' U
Original source medium : Blu-ray: C! r& k3 V- r3 m* d

4 e5 s& c! S- o' a" g  S4 gAudio #1
# q* D# E% m" w5 e, S" l; h$ bID : 2
' F$ G! W! T7 E' x$ g# ~0 N: `( OID in the original source medium : 4353 (0x1101)
( j  q; j: R" h9 W6 iFormat : DTS XLL# K: m% s  r( y- i  P: r* b, t4 j
Format/Info : Digital Theater Systems
5 n# S  U/ z# Y% A# S  u% ~0 E/ N. BCommercial name : DTS-HD Master Audio
; c: Y- q, m  l. i' K( u8 rCodec ID : A_DTS% W; p$ P4 y/ `0 C' Y
Duration : 1 h 35 min
% B, N* E% L# ^; fBit rate mode : Variable; b( G7 K9 g) P3 K
Bit rate : 3 738 kb/s+ h, q+ O% I: Y- Y% W+ q1 p2 A6 f
Channel(s) : 6 channels
8 \' M, d% [) m# RChannel layout : C L R Ls Rs LFE  g. G6 p* @& @  U
Sampling rate : 48.0 kHz
) a3 w2 S3 P' f3 n  FFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
6 S) n9 o3 z. b+ p1 r3 JBit depth : 24 bits
. l" l( b4 c$ R1 _Compression mode : Lossless$ W& r6 s0 i& _/ c
Stream size : 2.49 GiB (5%)" |* j3 m0 f& m* s$ |) g" n
Title : DTS-HD MA 5.1. g6 k! c, n: F) A$ B
Language : English
4 ~, p' h" U7 m% X) d/ YDefault : Yes: _' W9 S& D+ o" A  Z8 A8 q
Forced : No
  m, y( W$ K; I3 P9 {Original source medium : Blu-ray5 o" H$ X& O7 O: {

4 G/ l/ r) N$ [5 k9 h9 oAudio #2
2 d, Y9 `+ ~3 G* s" \$ o$ EID : 3
2 e4 w& y, U0 G% e2 z: z/ r6 AFormat : AC-38 A+ G) L6 u' H1 U, ?' I
Format/Info : Audio Coding 3; G" \) ^  O# F- e
Commercial name : Dolby Digital# e7 F; j4 o# f9 c5 N
Codec ID : A_AC3
- y! n# ?1 k( X: T; a1 P$ `Duration : 1 h 35 min
/ P8 }5 O4 \" K: H  FBit rate mode : Constant- K% l1 G+ @9 A" Q5 O: V
Bit rate : 640 kb/s, i' H$ U; \0 z3 `) c. H; M) ~
Channel(s) : 6 channels7 x# Z& l2 w' e% i. J
Channel layout : L R C LFE Ls Rs. h) s! d6 f. Z: R. z$ `* x. N" y0 w
Sampling rate : 48.0 kHz
: G/ E: h' g# x7 z% _: |Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
) S; Y6 R, O" Z: V! u0 j& p6 y, jCompression mode : Lossy- f* c6 c6 `) m
Stream size : 436 MiB (1%)
6 R& h$ B+ F5 d8 e5 z1 R' \Title : DD 5.1
! Y5 t, M8 _4 P8 nLanguage : English
, }' }) F5 U3 FService kind : Complete Main
0 N6 a+ }3 m/ l5 w1 w& u' uDefault : No
  `; e) p7 T. X- a( m; G: a# xForced : No
# i; T$ g& q" C( s* a7 \4 [4 T0 M- p0 |" H, v
Audio #32 R( \7 ~4 `7 q; T) A8 P6 v+ B
ID : 4( d) @+ i9 h, \, m9 X
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
% p4 Y' e5 O- x2 B9 I# @. s9 O# ZFormat : DTS XLL1 s2 b/ s4 L; B( y. P2 R
Format/Info : Digital Theater Systems! _$ C9 v1 u/ d6 [! y, M
Commercial name : DTS-HD Master Audio& |: D$ h( G0 m# f! Y+ y& c
Codec ID : A_DTS/ p: C9 p8 e( {; d" w7 j
Duration : 1 h 35 min
- y! \5 L; F, H: GBit rate mode : Variable
7 p% S$ a- M/ HBit rate : 3 729 kb/s
3 c- f9 F  @+ W: @7 j* y7 ~Channel(s) : 6 channels+ w9 W; @: u% F
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
5 Q) D0 D9 u) }9 F8 L* ~Sampling rate : 48.0 kHz. I# V5 A* @0 r! U" I' z- `1 f# L  j
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)# T1 J- c2 X8 h* o1 K7 _
Bit depth : 24 bits1 i' [( I6 ]' ?9 B
Compression mode : Lossless2 ?  o) @& _9 f- m7 y5 j
Stream size : 2.48 GiB (5%)7 F* _8 o/ N- E6 J* |" u3 ~: f
Title : DTS-HD MA 5.1
- S  @! _0 ^  w" \: P. G: eLanguage : German, N0 o5 Z( _. d4 F
Default : No# f( E2 O% Q& F( j4 {2 ]1 Q2 l
Forced : No
  `: k1 J1 o# D: b; m0 C# k/ mOriginal source medium : Blu-ray7 N9 g3 t  [1 N% [4 |+ g! d

' o! v% P1 T$ HAudio #4
, Z: E( B& C' F4 _) qID : 5, N" {4 V' i6 h1 p
ID in the original source medium : 4354 (0x1102)
+ a# Q: p6 H3 VFormat : DTS XLL0 l/ v3 L, v" a5 _
Format/Info : Digital Theater Systems: ~. _2 n( b' j! }, u8 L7 n* w
Commercial name : DTS-HD Master Audio
( o$ Z6 n5 A' G1 Y& h3 G0 I! h8 bCodec ID : A_DTS2 z, |7 J, {* n
Duration : 1 h 35 min
( c) c3 R8 c! [% ^; \) RBit rate mode : Variable
, L' U/ z8 G! j$ L9 z* lBit rate : 1 865 kb/s
: I- E! G; a2 Z3 F  u' e& qChannel(s) : 2 channels
& P4 R/ [+ |4 l2 @& oChannel layout : L R
) U3 {5 x9 n2 N6 D; hSampling rate : 48.0 kHz6 X6 P- ^- ^1 H5 |, z
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
2 k/ }7 I) p' O- u# bBit depth : 24 bits) A5 ~( Z0 a5 R" b$ H, a
Compression mode : Lossless9 m7 y6 |* C) H
Stream size : 1.24 GiB (2%)
# b/ T. `) _. c# ~Title : DTS-HD MA 2.0
% T- I6 u* A; a6 ^% O8 m9 `Language : English
8 ?: q) C' Y9 r3 d- c4 s+ }2 ]5 PDefault : No5 W; ~9 [. @& H# r0 ]/ c) d+ r
Forced : No
  u& ~# \2 A* |: `8 ]6 j7 wOriginal source medium : Blu-ray
( N. y+ {# S5 p/ v- m' r
( p+ x  z! p  DAudio #58 k0 C; D! c" o+ |( B. d2 x
ID : 6
0 X8 S$ b7 I4 Y4 \' j, FID in the original source medium : 4355 (0x1103)
- A. X7 l; [8 x4 i( ]7 CFormat : DTS XLL
- g2 A- [# ?3 @. ^& f+ Q9 TFormat/Info : Digital Theater Systems, C( V& j- G, a
Commercial name : DTS-HD Master Audio2 B. e, F& h; M+ f9 i9 H: q
Codec ID : A_DTS
5 ~! T/ X: F1 }1 \Duration : 1 h 35 min, ~8 o/ K! j9 l
Bit rate mode : Variable
, @; X$ p* E8 s; G$ e) W; TBit rate : 2 096 kb/s) z9 e* B  @( k; Q5 L# p
Channel(s) : 2 channels
3 A  I3 u2 f2 v7 UChannel layout : L R8 _  }% X) p* c' f9 z3 r, M
Sampling rate : 48.0 kHz
0 S! u$ k6 o, y9 AFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
: L9 z( \0 `9 J2 h; K" i' kBit depth : 24 bits4 t2 z0 _9 V& d1 c
Compression mode : Lossless0 L; M  a- ?" V4 Z
Stream size : 1.39 GiB (3%): @9 _6 ]; c8 G) ]: o& [5 n
Title : DTS-HD MA 2.0
4 d3 w* V5 d3 ELanguage : English% h2 G- n3 Z* ~. s0 P: b/ j, S
Default : No& N& ^# g% T: v2 ~# }
Forced : No
: e5 T: Q1 d9 O6 ]3 YOriginal source medium : Blu-ray2 C) O+ s. P, T# j; q) L

* S( a) t7 p7 v1 wText #1
) p, C3 f3 c3 M, z7 H' d4 ~ID : 7# {# B# f* u$ }
Format : UTF-8
' h% A! I) q* j: g( d" MCodec ID : S_TEXT/UTF8$ m0 i& Z0 f3 L$ F# ?4 M
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
# U" W, O: V# }5 r5 @Duration : 1 h 30 min( T' o" E) @4 W/ @2 _
Bit rate : 34 b/s
; U! ~7 d* `3 [+ b9 E3 ~Count of elements : 867
8 f# j& E$ g1 H' w; J+ N# O1 K5 c) EStream size : 23.1 KiB (0%)
6 F) T1 u% d1 P, }: }, Z+ L! q7 @9 oTitle : English-SRT
0 R0 F( A7 h1 |& F5 OLanguage : English) [  P1 F& T' r) h9 ^
Default : Yes/ z4 U& s. A; q! C; u8 k3 K( g
Forced : No
" j3 M! l1 s( c! M0 V( n3 F) C5 @# N" m/ ~& ~
Text #2
9 I7 N0 W# t$ kID : 8
/ }- J# ]. {/ |9 p/ q/ NID in the original source medium : 4608 (0x1200)/ c' B$ J0 u) M4 G7 W9 y& f1 s
Format : PGS
$ ~+ R" y1 {  p! nMuxing mode : zlib
7 N4 L1 e  E) I1 {Codec ID : S_HDMV/PGS( d/ _4 |( G  B' e7 C) c
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& F% I& a' P5 H  p6 ?: X% c$ H6 [Duration : 1 h 17 min
" N8 s, G0 ~( A/ q7 VBit rate : 232 b/s) z0 ?3 D7 j9 O2 y1 C6 c
Count of elements : 18
4 l% Z; Z- X9 Z# Q7 [' U$ m7 D) m% gStream size : 132 KiB (0%)
7 H; K. I$ d; ]  S& j4 Q/ ^Title : German-PGS
7 l$ M+ I1 a0 n$ v; u* ]Language : German
! ~% t. K" ^  V; P9 n4 CDefault : No; ~  p! V$ X; F
Forced : No6 F* o  G$ c$ X; Y+ M
Original source medium : Blu-ray9 b5 \; K! ~" r5 R' [0 c
& E4 q/ F/ g% [, a3 B6 j6 A  W
Text #3* d3 v( K4 u$ P
ID : 9
8 q4 T( x( r# [$ ^$ S# G5 s/ W( gID in the original source medium : 4609 (0x1201)1 r' ]4 @1 o; u6 D+ O
Format : PGS
8 m% m7 L7 F0 F3 h0 `1 D5 DMuxing mode : zlib
9 R# l/ S2 a: o2 n. d& \Codec ID : S_HDMV/PGS
$ o  g* Y6 x% y) ?2 a/ q3 w+ jCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 A0 }4 }- b+ a: R: e0 TDuration : 1 h 29 min/ ^' B1 G8 H) ^5 a% j" i' q0 _3 E
Bit rate : 21.5 kb/s
1 U$ [( s2 ]0 YCount of elements : 1602) j. ?: h+ k: Z1 Z
Stream size : 13.8 MiB (0%)2 _1 n7 r$ @( V4 W$ ^' U! ?6 K
Title : German-FORCED-PGS! ?5 Y% v8 J  r! \1 q, _0 V# A
Language : German" q( @6 q5 H9 H7 d9 l8 _
Default : No
1 @0 e' S9 @7 {) O. @1 U* TForced : No$ ^" g4 X+ l- o. H+ }) B5 G6 C
Original source medium : Blu-ray7 C( t4 N2 L/ g# d, N9 Z0 z0 b
* Q- a( ^6 k& Z! U( ~* |1 R
Menu
) X) ?$ E2 G# g7 x' w00:00:00.000 : de:Chapter 01
; `2 W/ R* F, o/ J4 J5 X. J00:09:02.791 : de:Chapter 02  Q' m3 a& r4 ]- Z, G- K, u
00:16:43.875 : de:Chapter 030 N3 t5 v% ~0 {. l! ?1 F" m
00:23:56.208 : de:Chapter 04
9 x' w+ {) Y6 L. ?, y00:36:03.125 : de:Chapter 05" L6 v7 r. E" e, B5 h
00:43:51.416 : de:Chapter 06
' {- d8 x0 y' j5 x$ w00:52:48.875 : de:Chapter 07
! n* ^! d% g: v6 c01:02:22.250 : de:Chapter 08
! H- h; K) }- y) {4 ?- k01:07:35.708 : de:Chapter 09
. i2 I' ^. N/ }9 {01:17:04.916 : de:Chapter 10
) ]4 ^7 Y3 Z0 N/ I( w# x( C01:23:30.416 : de:Chapter 11% h" A6 b) S4 {
01:30:40.500 : de:Chapter 12

9 s0 i7 S' y9 @* M3 w9 J& ~' s; m0 E+ S9 V; G
: x; s! M8 v) s8 c

森林惡鬼. MKV.torrent

128.32 KB, 下載次數: 13

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部